Övning 21

~ DE SL0ZYI CW-KURS

√ √ √

QEH 6S6 OK3 IEH ÄOS ZTF SAQ NÄR 6UB DTQ PHO RTO ÄÖL HIS Z3F 3ÖO NÖE IFU KLQ LÄZ

√ √ √

LK63 N3AZ TLQ3 EUDU ÖPXA YUHK DYXF EIPA NBTQ UPPZ AHT3 DQXA 6ÖNÖ AYRQ DHUE PDXK

√ √ √

Ö6TE U3L3 D3T OT LWC3 DJ S UTW N I3MD VTÅT BXWT RSUQ D A6 V3PT TFM3 N3L QP J 36

√ √ √

~ 3,6 6/6,6 = ? √6 +66 63+36 = 66. 3,66636 =~ 3,66 ? + 6 = 63 - - 6/66 + 6 - 3 + = ? + @

√ √ √

MAK DE BUG 300600 6 = MAMAF FGJMK LLUNB OSVWK IKTCD FGJMK = MAK R +

√ √ √

1111 1111 1111 1111 8888 8888 8888 8888

√ √ √

1188 8811 1188 8811 1188 8811 1188 8811

√ √ √

888 111 188 118 881 811 818 118 181 188 181 118 888 118 118 818 118 111 888 188

√ √ √

816 136 813 836 638 813 311 116 336 131 883 161 613 886 311 333 811 883 833 136

√ √ √

33 N6 Z6 61 16 18 8V 6N 33 E8 TA V6 18 61 3V 86 6N 18 6T T3 OI 61 O3 33 13 XV 36

√ √ √

EV8 2K8 GVI GI8 M3R ICZ UEF 1I2 OYM ÄZR 1CZ V0Ö 6WK 2Ö3 LQK KFÅ UV8 Y3Y OUY OM2

√ √ √

+T/ Z,3 L83 L-6 6E6 /1T /=8 IOT √3E 183 O@0 161 @68 -N1 .06 E18 3/L @0T 831 E√Z

√ √ √

8 / 1 = 8 . 1 + 1 + 1 = 3 3√8 = 2 ~ TEMP + 23 C , VINDSTILLA , LUFTFUKTIGHET 80 PROCENT +

√ √ √

CQ CQ CQ DE SL0ZYI K

SL0ZYI DE PA7WH YR RST IS 388 = QTH HR IS THE HAGUE x THE HAGUE = NAME IS BEATRIX BEATRICE KN

PA7WH DE SL0ZYI UFB = YR RST IS 268 NAME HERE IS CARL XVI CARL AXEL =

73 + SL0ZYI DE PA7WH + @

73 DE SL0ZYI CW-KURS + @